BD Tanvaldská
Aktualizováno 24. 6. 2020

Aktuality
Odstávka dodávky tepla a TUV

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé užitkové vody (TUV) bude letos podle informace Pražské teplárenské od soboty 11. do pátku 17. července 2020 včetně.

Letos bude mimořádně druhá krátká odstávka od středy 26. do pátku 29. srpna 2020 včetně.

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s. - do filtru na jejich stránce vložte název ulice.
Pozvánka na 30. řádnou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na 30. řádnou členskou schůzi. Konat se bude ve středu 8. července 2020 od 18 hodin, opět v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy).
Pozvánky, obsahující program, byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše.
Vítr nám "pocuchal" střešní atiku

Atika - krycí plech na okraji střechy, byla poškozena silným větrem.
Přinášíme několik obrázků z opravy.

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika
5. května byla revitalizace fasády ukončena

Práce na očištění fasády byly ukončeny, proběhne ještě nové natření fasády v průcodech včetně antigraffiti úpravy.

Bohužel při práci bylo zjištěno, že na povrchových vrstavách fasády jsou pukliny a poškozená místa, která budou potřebovat větší opravu, aby do izolace nezatékalo a plnila svou funkci.

Poškození fasády

Poškození fasády

Poškození fasády

Poškození fasády
Změna provozní doby kanceláře SVJ/BD

Od 1. 5. 2020 je společná kancelář BD a SVJ otevřena každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin.
Vyúčtování nákladů na bydlení za r. 2019

Vyúčtování nákladů Vám bude připraveno k předání ve dnech 4. až 6.5.2020 (17:00 - 19:00) v kanceláři vedle vchodu 1336 nebo 1338 Tanvaldská dle vchodů takto:

Vchody 1334 a 1335 - kancelář vedle vchodu 1338

Ostatní vchody - kancelář vedle vchodu 1336

Prosíme, vemte si sebou občanský průkaz a připravze si číslo účtu pro případné zaslání přeplatku.

Přeplatky vyúčtování Vám budou vedením SVJ a BD zaslány na Váš účet, který uvedete na originálu Protokolů o vyúčtování za období 01/2019 – 12/2019. Převzetí protokolu ověříte podpisem. Nedoplatky jste povinni uhradit nejpozději do 31.5.2020 a převzetí vyúčtování rovněž potvrdíte podpisem.

Formuláře s odečty měřidel topení a vodměrů od firmy TECHEM, které mají být přílohou vyúčtování, byly ztraceny Českou poštou, a.s – viz sdělení firmy First ve vytrínách, a budou doloženy do vašich schránek po jejich dodání.
Revitalizace fasády objektu Tanvaldská

Práce, které zajistí očištění fasády od řas, plísní a lišejníků, z části ovlivní Vaše domácí pohodlí. Prosíme proto o Vyklizení lodžií na severní a západní straně domu a v průběhu prací o uzavření oken, aby nedošlo k poškození Vašeho zdraví použitou chemií při prováděných zásazích.
Čištění bude prováděno od 20.4. do 10.5. na průčelích a severní straně domu (do zahrady) horolezeckým způsobem.

Práce ny východním průčelí

Práce na severní straně
Zápis členské schůze BD

Zápis 29. řádné a 30. náhradní členské schůze BD, které byly konány 17. 12. 2019 jezveřejněn v sekci ke stažení.
Pozvánka na 29. řádnou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na 29. řádnou členskou schůzi. Konat se bude v úterý 17. prosince 2019 od 19 hodin, opět v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy).
Pozvánky byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše nebo v sekci ke stažení.
Zápis z náhradní členské schůze BD

Náhradní členská schůze BD byla konána 4. 9. 2019 a sešlo se na ní více než povinné minimum členů, proto byla usnášeníschopná.

Na schůzi se podařilo zvolit nové orgány BD - výbor i kontrolní a revizní komisi. Zápis je v sekci ke stažení.
Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na Náhradní členskou schůzi. Konat se bude ve středu 4. září 2019 od 19 hodin, opět v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy).
Program schůze bude stejný - hlavním tématem bude volba nového představenstva a Kontrolní komise BD.

Pozvánky byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše nebo v sekci ke stažení.
Zápis z mimořádné členské schůze BD

Na mimořádnou členskou schůzi 23. června přišlo pouze 51 členů BD (nutné minimul je 93 členů), schůze proto nebyla usnášení schopná.

Zápis je v sekci ke stažení.
Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na Mimořádnou členskou schůzi. Konat se bude ve středu 26. června. 2019 od 19 hodin v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy). Předmětem schůze bude volba nového představenstva a Kontrolní komise BD.

Pozvánky byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše nebo v sekci ke stažení.
Žádost členů BD o svolání členské schůze BD

Skupina členů BD zaslala představenstvu BD žádost o svolání členské schůze (podle čl. 34 odst. 6 stanov BD). Navržen je termín 26. června. 2019 (středa) od 18 hodin v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy). Předmětem schůze by měla být především volba nového představenstva a Kontrolní komise BD.

Žádost i přílohu s podpisy můžete stáhnut v sekci ke stažení.
Zápis z 27. řádné a 28. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Schůze schválila hospodářskou uzávěrku BD za rok 2018, dále byly zvoleni noví členové představensta pánové František Mühlfeit a Alfréd Ducháč. Do kontrolní a revizní komise byly zvoleny Helena Výborná a Markéta Böhmová. Oba orgány nejsou kompletní, vždy jeden člen chybí.
27. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 27. řádnou členskou schůzi na na pondělí 13. 5. 2019, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.

Hlavními body programu bude volba nových členů představenstva i kontrolni a revizní komise, dále je v programu schválení hospodářského výsledku za rok 2018 a návrh na změnu správcovské firmy a profesionalizaci vedení družstva i SVJ.

Kandidáti, navržení do představenstva BD a jeho kontrolní a revizní komise:
Ondřej Kliment
František Mühlfeit
Alfred Duchač
Helena Výborná
Iva Pfflerová
Markéta Böhmová


Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 28. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

KANDIDÁTI NA ČLENY PŘESTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE

V souladu se Stanovami Bytového družstva Tanvaldská dnem 31.5.2019 všem členům představenstva a KK funkce v orgánech BD Tanvaldská končí. Dle stanov funkce člena představenstva zaniká nejpozději uplynutím 3 měsíců po skončení funkčního období. Řádná členská schůze je plánována na konec května 2019, kde musí dojít i k volbě nového představenstva a KK.

Představenstvo tímto vyzývá všechny členy, aby navrhli kandidáty do představenstva a kontrolní komise. Návrh lze podat elektronicky na adresu info@tanvaldská.cz nebo písemně vhodit do schránky představenstva u vchodu do čp. 1339. Návrh označte „Návrh kandidáta na člena představenstva a KK“ .

Podmínky pro člena představenstva jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a stanovami Bytového družstva Tanvaldská. Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Paragraf 159 v tomto ohledu konkrétně stanoví, že každý, kdo příjme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že jí bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivosti.

Člen představenstva a KK musí být osoba bezúhonná, plně svéprávná, starší 18ti let, nesmí mít daňové nedoplatky vůči orgánům státu a nesmí být v insolvenci (úpadku) a to ani v posledních 3 letech.

Člen představenstva a KK nesmí podnikat v předmětu činnosti Bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, přičemž tyto okolnosti mohou být rozhodnutím členské schůze vyloučeny.

Zápis z 25. řádné a 26. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Schůze schválila hospodářskou uzáverku BD za rok 2017.
25. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 25. řádnou členskou schůzi na úterý 16. října 2018, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.
Představenstvo BD spolu s Kontrolní komisí a dalšími aktivními obyvateli domu vydalo výzvu všem členům BD i SVJ, které byla také distribuována spolu s pozvánkou do schránek. Jedním z navrhovaných řešení je profesionalizace řízení BD i SVJ - ilustrativní nabídku si múžete prohlédnout zde.
Sousedé, zamyslete se nad upadající správou domu a ned návrhy v této výzvě a přijďte na schůzi v co největším počtu.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 27. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

24. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 24. řádnou členskou schůzi na v středu 27. června 2018, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 25. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.