BD Tanvaldská
Aktualizováno 4. 2. 2019
Aktuality
Zápis členské schůze BD

Zápis 29. řádné a 30. náhradní členské schůze BD, které byly konány 17. 12. 2019 jezveřejněn v sekci ke stažení.
Pozvánka na 29. řádnou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na 29. řádnou členskou schůzi. Konat se bude v úterý 17. prosince 2019 od 19 hodin, opět v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy).
Pozvánky byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše nebo v sekci ke stažení.
Zápis z náhradní členské schůze BD

Náhradní členská schůze BD byla konána 4. 9. 2019 a sešlo se na ní více než povinné minimum členů, proto byla usnášeníschopná.

Na schůzi se podařilo zvolit nové orgány BD - výbor i kontrolní a revizní komisi. Zápis je v sekci ke stažení.
Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na Náhradní členskou schůzi. Konat se bude ve středu 4. září 2019 od 19 hodin, opět v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy).
Program schůze bude stejný - hlavním tématem bude volba nového představenstva a Kontrolní komise BD.

Pozvánky byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše nebo v sekci ke stažení.
Zápis z mimořádné členské schůze BD

Na mimořádnou členskou schůzi 23. června přišlo pouze 51 členů BD (nutné minimul je 93 členů), schůze proto nebyla usnášení schopná.

Zápis je v sekci ke stažení.
Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi BD

Představenstvo BD Tanvaldská zve všechny členy (podle čl. 34 odst. 1 stanov BD) na Mimořádnou členskou schůzi. Konat se bude ve středu 26. června. 2019 od 19 hodin v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy). Předmětem schůze bude volba nového představenstva a Kontrolní komise BD.

Pozvánky byly vyvěšeny ve vchodech a můžete si ji stáhnut z odkazu výše nebo v sekci ke stažení.
Žádost členů BD o svolání členské schůze BD

Skupina členů BD zaslala představenstvu BD žádost o svolání členské schůze (podle čl. 34 odst. 6 stanov BD). Navržen je termín 26. června. 2019 (středa) od 18 hodin v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy). Předmětem schůze by měla být především volba nového představenstva a Kontrolní komise BD.

Žádost i přílohu s podpisy můžete stáhnut v sekci ke stažení.
Zápis z 27. řádné a 28. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Schůze schválila hospodářskou uzávěrku BD za rok 2018, dále byly zvoleni noví členové představensta pánové František Mühlfeit a Alfréd Ducháč. Do kontrolní a revizní komise byly zvoleny Helena Výborná a Markéta Böhmová. Oba orgány nejsou kompletní, vždy jeden člen chybí.
27. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 27. řádnou členskou schůzi na na pondělí 13. 5. 2019, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.

Hlavními body programu bude volba nových členů představenstva i kontrolni a revizní komise, dále je v programu schválení hospodářského výsledku za rok 2018 a návrh na změnu správcovské firmy a profesionalizaci vedení družstva i SVJ.

Kandidáti, navržení do představenstva BD a jeho kontrolní a revizní komise:
Ondřej Kliment
František Mühlfeit
Alfred Duchač
Helena Výborná
Iva Pfflerová
Markéta Böhmová


Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 28. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

KANDIDÁTI NA ČLENY PŘESTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE

V souladu se Stanovami Bytového družstva Tanvaldská dnem 31.5.2019 všem členům představenstva a KK funkce v orgánech BD Tanvaldská končí. Dle stanov funkce člena představenstva zaniká nejpozději uplynutím 3 měsíců po skončení funkčního období. Řádná členská schůze je plánována na konec května 2019, kde musí dojít i k volbě nového představenstva a KK.

Představenstvo tímto vyzývá všechny členy, aby navrhli kandidáty do představenstva a kontrolní komise. Návrh lze podat elektronicky na adresu info@tanvaldská.cz nebo písemně vhodit do schránky představenstva u vchodu do čp. 1339. Návrh označte „Návrh kandidáta na člena představenstva a KK“ .

Podmínky pro člena představenstva jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a stanovami Bytového družstva Tanvaldská. Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Paragraf 159 v tomto ohledu konkrétně stanoví, že každý, kdo příjme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že jí bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivosti.

Člen představenstva a KK musí být osoba bezúhonná, plně svéprávná, starší 18ti let, nesmí mít daňové nedoplatky vůči orgánům státu a nesmí být v insolvenci (úpadku) a to ani v posledních 3 letech.

Člen představenstva a KK nesmí podnikat v předmětu činnosti Bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, přičemž tyto okolnosti mohou být rozhodnutím členské schůze vyloučeny.

Zápis z 25. řádné a 26. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Schůze schválila hospodářskou uzáverku BD za rok 2017.
25. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 25. řádnou členskou schůzi na úterý 16. října 2018, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.
Představenstvo BD spolu s Kontrolní komisí a dalšími aktivními obyvateli domu vydalo výzvu všem členům BD i SVJ, které byla také distribuována spolu s pozvánkou do schránek. Jedním z navrhovaných řešení je profesionalizace řízení BD i SVJ - ilustrativní nabídku si múžete prohlédnout zde.
Sousedé, zamyslete se nad upadající správou domu a ned návrhy v této výzvě a přijďte na schůzi v co největším počtu.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 27. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

24. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 24. řádnou členskou schůzi na v středu 27. června 2018, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 25. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.