BD Tanvaldská
Aktualizováno 25. 09. 2023
Archiv - už trochu starší aktuality
KANDIDÁTI NA ČLENY PŘESTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE

V souladu se Stanovami Bytového družstva Tanvaldská dnem 31.5.2019 všem členům představenstva a KK funkce v orgánech BD Tanvaldská končí. Dle stanov funkce člena představenstva zaniká nejpozději uplynutím 3 měsíců po skončení funkčního období. Řádná členská schůze je plánována na konec května 2019, kde musí dojít i k volbě nového představenstva a KK.

Představenstvo tímto vyzývá všechny členy, aby navrhli kandidáty do představenstva a kontrolní komise. Návrh lze podat elektronicky na adresu info@tanvaldská.cz nebo písemně vhodit do schránky představenstva u vchodu do čp. 1339. Návrh označte „Návrh kandidáta na člena představenstva a KK“ .

Podmínky pro člena představenstva jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a stanovami Bytového družstva Tanvaldská. Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Paragraf 159 v tomto ohledu konkrétně stanoví, že každý, kdo příjme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že jí bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivosti.

Člen představenstva a KK musí být osoba bezúhonná, plně svéprávná, starší 18ti let, nesmí mít daňové nedoplatky vůči orgánům státu a nesmí být v insolvenci (úpadku) a to ani v posledních 3 letech.

Člen představenstva a KK nesmí podnikat v předmětu činnosti Bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, přičemž tyto okolnosti mohou být rozhodnutím členské schůze vyloučeny.

Zápis z 25. řádné a 26. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Schůze schválila hospodářskou uzáverku BD za rok 2017.
25. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 25. řádnou členskou schůzi na úterý 16. října 2018, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.
Představenstvo BD spolu s Kontrolní komisí a dalšími aktivními obyvateli domu vydalo výzvu všem členům BD i SVJ, které byla také distribuována spolu s pozvánkou do schránek. Jedním z navrhovaných řešení je profesionalizace řízení BD i SVJ - ilustrativní nabídku si múžete prohlédnout zde.
Sousedé, zamyslete se nad upadající správou domu a ned návrhy v této výzvě a přijďte na schůzi v co největším počtu.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 27. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

24. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 24. řádnou členskou schůzi na v středu 27. června 2018, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 25. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé vody bude letos podle informace Pražské teplárenské od úterý 10. do pondělí 16. července 2018 včetně.

Další informace můžete najít na na webu Pražské teplárenské a.s. - do filtru na jejich stránce vložte adresu ulice.
Mimořádná splátka hypotéčního úvěru

Členové BD, kteří mají zájem o mimořádnou splátku hypotéčního úvěru, mohou do 15. května 2018 podat představenstvu BD písemnou žádost (přes sekretariát), ve které musí být jednak jméno člena a číslo bytu / vchodu, jednak výše částky, kterou chtějí splatit. Samotná splátka pak musí být poukázána tak, aby peníze byly připsány na účet BD do 29. května 2018 (počítejte 3 pracovní dny na bankovní převod).

Informace o zůstatkové hodnotě úvěru jsou k dispozici na sekretariátu.

Pro usnadnění jsme připravili formulář žádosti (jeho použití není povinné), který si můžete ve formátu Word stáhnout zde, nebo vám ho na přání vytiskne paní Rulfová na sekretariátu.
Odstávka dodávky vody

Dne 4. dubna 2018> od 8:30 do přibližně 14:30 budou pracovníci PVK měnit hlavní domovní vodoměry (v kolektoru pod domem) a musí kvůli tomu zastavit přívod vody k jednotlivým stoupačkám.

Počítejte i s možným krátkodobým přerušením dodávky teplé vody.

Bytových vodoměrů se tato výměna netýká!
Zápis z 22. řádné a 23. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Zároveň je zde i zpráva Kontrolní a revizní komise, která byla na shromáždění přednesena.
22. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 20. řádnou členskou schůzi na v úterý 14. listopadu 2017, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 23. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

V sekci Ke stažení nebo zde najdete prohlášení vedení, které popisuje návrh na nové rozúčtování položek, které se finacují z tzv. fondu oprav (provozní zálohy). Jedná se důležitý materiál, který bude na schůzi diskutován.
Revize plynu

Ve dnech od 2. do 4. října 2017 (od pondělí do středy) v podvečerních hodinách proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů včetně bytových přípojek.

Žádáme všechny uživatele bytů, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do bytu k instalační šachtě a do kuchyně ke sporáku. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte si náhradní termín.

Harmonogram

VchodDenHodina
1334/112. 10. (pondělí)16:00 - 18:00
1335/92. 10. (pondělí)18:00 - 20:00
1336/73. 10. (úterý)16:00 - 18:00
1337/53. 10. (úterý)18:00 - 20:00
1338/34. 10. (středa)16:00 - 18:00
1339/14. 10. (středa))18:00 - 20:00


Kontakt na revizního technika: Milan Blažek - 606 730 790
Mimořádná splátka hypotéčního úvěru

Členové BD, kteří mají zájem o mimořádnou splátku hypotéčního úvěru, mohou 11. července 2017 podat představenstvu BD písemnou žádost, ve které musí být jednak jméno člena a číslo bytu / vchodu, jednak výše částky, kterou chtějí splatit. Samotná splátka pak musí být poukázána tak, aby peníze byly připsány na účet BD do 18. července 2017 (počítejte 3 pracovní dny na bankovní převod.).

Informace o zůstatkové hodnotě úvěru jsou k dispozici na sekretariátu.

Pro usnadnění jsme připravili formulář žádosti (jeho použití není povinné), který si můžete ve formátu Word stáhnout zde, nebo vám ho na přání vytiskne paní Rulfová na sekretariátu.
Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé vody bude letos podle informace Pražské teplárenské od úterý 11. do pondělí 17. července 2017 včetně.

Další informace můžete najít na na webu Pražské teplárenské a.s.
Zápis z 20. řádné a 21. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Úspěšně byl schválen Hospodářský výsledek za rok 2015 i Hospodářský výsledek za rok 2016, do představenstva byl zvolen nový člen - p. Antoš.
20. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 20. řádnou členskou schůzi na úterý 23. května 2017, 19:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a lze je také stáhnout zde.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 21. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

V sekci Ke stažení nebo zde najdete prohlášení vedení SVJ i BD a tabulky, které popisují stávající složení (rozúčtování) položek, které se finacují z tzv. fondu oprav (provozní zálohy). Jedná se důležitý materiál, který bude na schůzi diskutován.
Zápis z 18. řádné a 19. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení a ve skříňkách.

Hospodářský výsledek za rok 2015 opět nebyl schválen.
Zápis ze schůze představenstva

Představenstvo BD se sešlo poprvé v novém složení. Zvolilo svého předsedu - Z. Prunera a jmenovalo zástupce, který bude představensvo zastupovat v BD - M. Pilina. Celý zápis je zveřejněn v sekci ke stažení.

18. řádná členská schůze BD

Protože předchozí (17. náhradní) členská schůze neschválila Hospodářský výsledek, svolává Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 18. řádnou členskou schůzi na úterý 20. prosince 2016, 20:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a lze také stáhnout zde.

Pokud nebude 18. řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně na stejném místě a se stejným programem konána 19. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi.
Zápis z 16. řádné a 17. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení a ve skříňkách.

Hospodářský výsledek za rok 2015, opět nebyl schválen a představenstvo BD má nového člena.
16. řádná členská schůze BD

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská, svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 16. řádnou členskou schůzi na úterý 29. listopadu 2016, 18:00, Velký sál KD Ládví.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a lze také stáhnout zde: Pozvánka na 16. schůzi BD.

Pokud nebude 16. řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně na stejném místě a se stejným programem konána 17. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi.
Oprava keramických ozdob ve vestibulech

Výbor SVJ a představenstvo BD objednalo od výtvarníka - keramika nové díly pro obnovu keramických ozdob ve vestibulech. Dne 22. října byla jejich výměna započata a koncem listopadu je vše hotovo.

Poškozené okrasné prvky
Poškozené okrasné prvky.

Odstraněné prvky
Zde byly poškozené prvky odstraněny.
Po opravě
Nové "talíře" už na svém místě.
Zápis ze schůze představenstva

V sekci ke stažení a ve skříňkách je zveřejněn nový Zápis ze schůze představenstva BD.

Hlavním bodem je vyhlášení možnosti mimořádné splátky hypotečního úvěru ke konci roku 2016 a také 16. řádné členské schůze na úterý 29. listopadu 2016 od 18. hodin do velkého sálu DK Ládví. Předběžný návrh programu je v zápise.
Zápis z 14. řádné a 15. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení a ve skříňkách.

Podstatné je, že nebyl schválen Hospodářský výsledek za rok 2015, proto je nutné schůzi opakovat.
14. řádná členská schůze BD

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská, IČ 29008816, se sídlem Tanvaldská 1339/1, Praha 8, svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 14. řádnou členskou schůzi na úterý 20. září 2016, 18:00,> Velký sál KD Ládví.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a lze také stáhnout zde: Pozvánka na 14. schůzi BD.
Opravy ústředního topení

V prvé polovině září bude v domě probíhat oprava ventilů a odvzdušňovacího systému ústředního topení.

Žádáme nájemníky o spolupráci - servisní technik bude kontaktovat domácnosti, kterých se oprava týká, a domluví se s nimi na termínu.
Dovolená paní Koudelové

V týdnu od 5. do 9. září 2016 bude mít paní Koudelová dovolenou a sekretariát SVJ bude ve čtvrtek 8. 9. uzavřen.
Zápis ze schůze představenstva

V sekci ke stažení a ve skříňkách je zveřejněn nový Zápis ze schůze představenstva BD.

Hlavním bodem je vyhlášení termínu 14. řádné členské schůze na úterý 20. září 2016 od 18. hodin do velkého sálu DK Ládví. Předběžný návrh programu je v zápise.
Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé vody bude letos podle informace pražské teplárenské od 9. do 15. července 2016

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s.
Změna bankovního spojení BD

Od konce června bude pro platby na účet možné používat výhradně bankovní účet u Sberbank č. 4200235304/6800.

Prosíme o kontrolu platebních údajů, pokud platíte nájem převodem z účtu.
Dovolená paní Koudelové a omezený provoz sekretariátu

V týdnu od 20. do 27. června 2016 bude mít paní Koudelová dovolenou a sekretariát SVJ bude uzavřen.

V průběhu července a srpna bude provoz sekretariátu omezen, změny budou operativně vyhlašovány na webu a na nástěnkách.
Opravy na domě

Během června budou provedeny některé nezbytné opravy na střeše a plášti domu.

Přístřešek na popelnice, který poškodil vítr, již opraven byl.
Zápis ze schůze představenstva

Zápis je zveřejněn v sekci ke stažení a ve skříňkách.

Hlavním bodem je Mimořádná splátka hypotéčního úvěru ke 30. červnu 2016 - podrobnosti dále.
Mimořádná splátka hypotéčního úvěru

Naše nová hypotéční banka umožňuje požádat o mimořádnou splátku 2x ročně, proto vyhlašujeme další termín splátky ke 30. červnu 2016.

Členové BD, kteří mají o mimořádnou splátku hypotéčního úvěru zájem, mohou do 26. května 2016 podat představenstvu BD písemnou žádost, ve které musí být jednak jméno člena a číslo bytu / vchodu, jednak výše částky, kterou chtějí splatit. Samotná splátka pak musí být provedena tak, aby peníze byly připsány na účet BD do 14. května 2016.

Informace o zůstatkové hodnotě úvěru jsou k dispozici na sekretariátu.

Pro usnadnění jsme připravili formulář žádosti (jeho použití není povinné), který si můžete ve formátu Word stáhnout zde, nebo vám ho na přání vytiskne paní Koudelová na sekretariátu.
Revize plynu

Ve dnech od 7. do 9. června 2016 (úterý až čtvrtek) v podvečerních hodinách proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů včetně bytových přípojek.

Žádáme všechny uživatele bytů, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do instalační šachty a do kuchyně ke sporáku. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte si náhradní termín.

Harmonogram

VchodDenHodina
1334/117. 6. (úterý)17:00 - 18:00
1335/97. 6. (úterý)18:00 - 19:00
1336/78. 6. (středa)17:00 - 18:00
1337/58. 6. (středa)18:00 - 19:00
1338/39. 6. (čtvrtek)17:00 - 18:00
1339/19. 6. (čtvrtek)18:00 - 19:00


Kontakt na revizního technika: Milan Poliak - 606 747 966

Vyúčtování za rok 2015

V kanceláři paní Koudelové jsou k dispozici vyúčtování za rok 2015

Kromě standardních úředních hodin budou vyhlašovány ještě další otevírací doby operativně podle možností - budou zveřejňovány na nástěnkách ve vchodech.

Mimo převzetí vyúčtování budete také požádáni o aktualizaci kontaktů a dalších důležitých údajů členské evidence.
Změny jmen na zvonkových panelech

Štítky se jmény na zvonkových panelech u vchodů už jsou hodně zastaralé i poškozené, proto budou vyměněny.

Dávejte prosím požadavky na změny jmen na zvonkových štítcích do kanceláře paní Koudelové, stačí i jen napsat na lístek (samozřejmě s číslm bytu a vchodem) a vhodit do schránky u kanceláře.

Uzávěrka změn je 30. 4. 2016
Rekonstrukce osvětlení ve vstupních halách

Zhruba před týdnem byl ve vstupní hale vchodu 1334/11 instalován vzorek nového osvětlovacího tělesa s LED.

Nové osvětlovací těleso

Protože se osvědčil, budou postupně ve vstupních halách vyměněny všechny zářivkové panely. Od nového osvětlení si slibujeme nejen energetickou úsporu, ale také vyšší spolehlivost.
Zápis ze schůze představenstva

Po delších administrativních průtazích konečně na začátku ledna vyšla v obchodním rejstříku změna stanov a představenstva.
Bohužel, p. Kopecký musel ze závažných osobních důvodů na svou funkci rezignovat. Zastupovat jej zatím bude p. Pruner a na jarní členské schůzi bude nutné zvolit nového člena představenstva.

Zápis je zveřejněn v sekci ke stažení a ve skříňkách.
Nová vyhláška o rozúčtování spotřeby tepla a vody

Od 1. 1. 2016 platí nová vyhláška MMR 269/2015 Sb., která zavádí nová pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Zavádí některá omezení, ale zásadní rozdíly nejsou.

Vyhláška sice počítá s právem majitele (SVJ/BD) vymezit u nákladů na teplo základní složku šířeji než dnes, nově je limitováno rozmezím 30 – 50% pro základní složku a zbytek pro spotřební složku. Tato volba ale není zcela na vůli výboru nebo členské schůze, ale (v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 k vyhl. 372/2001 Sb.) závisí především na technickém řešení otopné soustavy a systému měření. V našem případě se doporučuje využívat nadále variantu 50/50, tj. pro poměrové indikátory vytápění velikost základní složky 50%.

Vyúčtování za uplynulý rok 2015 bude provedeno ještě podle staré vyhlášky.

Příslušné materiály najdete v sekci ke stažení ke stažení.
13. náhradní členská schůze schválila změnu stanov a zvolila nové orgány BD

Nové představenstvo má 3 členy a byli do něj zvoleni:
 • p. Kopecký - předseda
 • p. Pruner - člen
 • p. Šafránek - člen

Do nové kontrolní a revizní komise byly zvoleny:
 • pí. Rulfová
 • pí. Novotná

Nové orgány se ujmou své funkce, až bude změna zapsána v obchodním rejstříku.

Zápis ze schúze najdete v sekci ke stažení.
Zápis ze schůze představenstva

Zápis je zveřejněn v sekci ke stažení a ve skříňkách.

Kromě již vyhlášené 13. náhradní členské schůze je hlavním tématem Mimořádná splátka ke konci roku 2015 - podrobnosti jsou v samostatném odstavci.
Možnost mimořádné splátky hypotéčního útvaru

Členové BD, kteří mají zájem o mimořádnou splátku hypotéčního úvěru, mohou do 14. listopadu 2015 podat představenstvu BD písemnou žádost, ve které musí být jednak jméno člena a číslo bytu a vchodu, jednak výše částky, kterou chce splatit.

Pro usnadnění jsme připravili formulář (jeho použití není povinné), který si můžete ve formátu Word stáhnout zde, nebo vám ho na přání vytiskne paní Kudelová na sekretariátu.
Pozvánka na Náhradní členskou schůzi

Představensto BD zve všechny členy na Náhradní členskou schůzi, která bude konána v úterý 13. října 2015 od 19 hodin ve velkém sále KD Ládví.

Hlavním projednávaným bodem bude změna Stanov a volba nových orgánů BD, schůze proběhne za přítomnosti notáře.

Program schůze, který podle stanov musí být stejný, jako program neúspěšné 12. schůze, najdete zde a v pozvánkách.

Úlpné nové znění stanov s vyznačenými změnami je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

12. členská schůze se nesešla

Bohužel, na schůzi dorazilo příliš málo členů BD, proto nebyla usnášení schopná a nemohla řešit ani jeden bod programu.

Zápis z této schúze najdete v sekci ke stažení. Bude svolána náhradní členská schůze.
Pozvánka na Členskou schůzi

Představensto BD zve všechny členy na Členskou schůzi, která bude konána v úterý 15. září 2015 od 19 hodin ve velkém sále KD Ládví.

Hlavním projednávaným bodem bude změna Stanov a volba nových orgánů BD, schůze proběhne za přítomnosti notáře.

Program schůze najdete v pozvánkách, které byly rozneseny do poštovních schránek a jsou také ve skříňkách. Úlpné nové znění stanov je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Ozdobné panely na chodbových lodžiích

Odborná firma provedla posouzení stavu ozdobných panelů na lodžiích severní stany domu (chodbové lodžie). Podle vyjádření je stav některých z nich havarijní a bezprostředně ohrožuje bezpečnost chodců na chodníku kolem domu.

Výbor SVJ plánuje nechat panely vyměnit za podobné, jaké byly použity na okolních domech.
Návrh úplného znění Stavov BD

V sekci ke stažení je k dispozici úplné znění nového textu stanov, podle návrhu změn, které schválilo představenstvo a jsou vystaveny i ve skříňkách.
Výzva ke členům - kandidujte do orgánů BD

Volební schůze BD se bude konat 15. září 2015.

Stávající představenstvo skončilo ve svých funkcích ke dni 1. 8. 2015 a nyní řídí BD v demisi. Kandidujte do představenstva a kontrolní komise!

Celý zápis je zveřejněn v sekci ke stažení a ve skříňkách.
Zápis ze schůze a kontrolní komise

Představenstvo a kontrolní komise se sešly především kvůli předání sekretariátu. Celý zápis je zveřejněn v sekci ke stažení a ve skříňkách.
Krátkodobá odstávka vody

Podle informace PVK budou jeji údržbáři měnit v pondělí 14. 7. 2015 hlavní vodoměry (v technickém suterénu, ne v bytech) a po tu dobu (minimálně celé dopoledne) bude vypnutá v jednotlivých stoupačkách pitná voda.
Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé vody bude letos podle informace pražské teplárenské od 19. do 28 července 2015

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s.
Zápis ze schůze představenstva

Představenstvo konstatovalo, že ke konci prvního pololetí roku 2015 bude přibližně polovina bytů převedena do vlastnictví a většina agendy, související se správou domu, přejde na SVJ Tanvaldská. Je dále zbytečné a neefektivní, aby představenstvo BD bylo tvořeno 6 osobami. Proto představenstvo rozhodlo provést reorganizaci - změnu stanov a nové volby v září 2015.

Stávající představenstvo skončí ve svých funkcích ke dni 1. 8. 2015.

Celý zápis je zveřejněn v sekci ke stažení a ve skříňkách.
Uzavření sekretariátu

Pravidelné úřední hodiny na sekretariátu SVJ/BD budou od 1. 7. 2015. zrušeny. Obnovení provozu (pravděpodobně po prázdninách) bude včas oznámeno.

Prosíme, členské záležitosti vyřizujte e-mailem nebo vhoďte lístek do schránky - ta bude pravidelně vybírána.
Zápis ze schůze Kontrolní komise

Kontrolní komise BD kontrolovala účetnictví za rok 2014 - především výplaty představenstvu, členům KK a na Smlouvy o provedení práce. Zápis je vystaven v sekci ke stažení a ve skříňkách.
Kontrolovala nás Státní energetická inspekce

Na výzvu jednoho z členů BD kontrolvala náš dům Státní energetická inspekce.

Závěrečný protokol, který konstatuje, že v ničem neporušujeme předpisy, je k dispozici v rubrice ke stažení. Na stejném místě najdete také Protokol o měření a vyvážení topné soustavy, na který se zpráva inspekce odvolává.
Chyba ve vyúčtování služeb za rok 2014

Vážení sousedé, chybou v předávání dat mezi firmami se stalo, že máme všichni špatně spočten odběr studené vody za rok 2014.

Jednáme nyní o tom, že celému domu budou Protokoly o vyúčtováni služeb přepočítány a většina z nás o pár stovek ušetří.

Prosíme, nepodávejte individuální reklamace (reklamace už byla podána hromadně za celý dům) a zatím neplaťte nedoplatky, ani nečekejte vrácení přeplatků - částky se změní a to většinou k vašemu prospěchu. Pokud už jste nedoplatek uhradili, bude vám jeho odpovídající část vrácena.
Zápis a Usnesení z 11. členské schůze

11. členská schůze dne 28. dubna 2015 proběhla úspěšně. Pro refinancování našeho hypotéčního úvěru byla vybrána Raiffeisen stavební spořitelna, se kterou nyní řešíme smlouvu a další formální náležitosti. Konečné podmínky úvěru jsou ještě trochu lepší, než v nabídce, předložené před schůzí - zejména je důležitá fixace úroku na celou dobu úvěru.

Usnesní ze schůze najdete v sekci Dokumenty ke stažení, kde jsou i zaneseny konečné parametry.
Revize plynu

Ve dnech 12. a 14. května 2015 (úterý a čtvrtek) proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů a přípojek v bytech.

Žádáme všechny členy v bytech, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do instalační šachty a do kuchyně. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte si náhradní termín.

Harmonogram

DenHodinaVchod
12. 5. (úterý)17:00 - 18:001334/11
12. 5. (úterý)18:00 - 19:001335/9
12. 5. (úterý)19:00 - 20:001336/7
14. 5. (čtvrtek)17:00 - 18:001337/5
14. 5. (čtvrtek)18:00 - 19:001338/3
14. 5. (čtvrtek)19:00 - 20:001339/1


Kontakt na revizního technika: Milan Poliak - 606 747 966

Pozvánka na Členskou schůzi a Zápis z jednání Představenstva BD

Představensto BD zve všechny členy na Členskou schůzi, která bude konána v úterý 28. dubna 2015 od 18 hodin ve velkém sále KD Ládví.

Hlavním projednávaným bodem bude refinancování hypotéčního úvěru, které může přinést všem členům, splácejícím úvěr, velkou úsporu. Proto prosíme o účast.

Program schůze najdete v pozvánkách, které byly rozneseny do poštovních schránek, nebo v zápise z jednání představenstva v sekci Dokumenty ke stažení, kde jsou i další podkladové dokumenty.

Zápis ze schůze Představenstva BD

Byla podepsána nová mandátní smlouva s firmou FIRST s.r.o. - to je hlavní bod zápisu schůze představenstva BD Tanvaldská ze dne 31. 3. 2015. Zápis si můžete jako obvykle přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.

Oprava chodníku u vchodu 1334> Havarijní oprava chodníku před vchodem 1334/11, byla zahájena. Byly vyplněny propadliny, srovnán povrch a předlážděn prostor před vchodem.

Oprava chodníku u 1334
Zápis kontrolní komise č. 6

Kompletní zápis z provedené kontroly faktur, hotovosti a pokladny BD ze dne 10. 3. 2015 najdete v sekci Dokumenty ke stažení.
Zápis ze schůze Představenstva BD

Kompletní zápis ze schůze představenstva BD Tanvaldská ze dne 10. 3. 2015 si můžete jako obvykle přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.

Mimo jiné bylo rozhodnuto o havarijní opravě chodníku před vchodem 1334/11, který se propadá. Oprava bude provedena až poté, co dokončí svou práci firma, měnící elektrické kabely.
Odstávka dodávky el. proudu

Podle informací PRE distribuce , bude ve středu 15. dubna na téměř celý den z důvodu rekonstrukce přívodního vedení přerušena dodávka el. proudu.

Počítejte také s tím, že nebude topit topení (nepoběží oběhová čerpadla) a ze stejného důvodu nebude ani teplá voda.
Krátkodobé výpadky nelze vyloučit ani v době, kdy se budou přepojovat okolní domy (po celý zčátek dubna) - přehled prací najdete na odkazovaném webu PRE distibuce.

Sledujte domovní nástěnky, kam pracovníci montážních firem umisťují aktuální informace.

Úprava pracovní doby sekretariátu

Sekretariát BD, sloužící také pro členy SVJ, je již v provozu.

Pravidelné úřední hodiny byly zkráceny na čtvtek 17 - 19 hod. Pondělní otevírací doba se ruší.
Zápis ze schůze Představenstva BD

Kompletní zápis ze schůze představnestva BD ze dne 24. 2. si můžete jako obvykle přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
PRE chystá výměnu přívodních kabelů

Podle předběžných informací budou práce zahájeny v druhé polovině března, až dostaneme přesnější plán, budeme informovat. Nové rozváděče jsou nachystány už skoro 2 roky.

Na rozdíl od předchozích plánů nebudou tyto práce spojeny s kompletní opravou chodníku před budovou - radnice Prahy 8 odmítla předchozím vedením přislíbenou součinnost a kofinancování. Bohužel bude opravena jen ta část chodníku, která bude rozkopána při pokládání kabelů - stejně jako to bylo loni na podzim kolem domů v okolí.

Musíme také počítat s krátkodobými výpadky dodávek el. proudu, přesnou dobu výpadku PRE oznámí před akcí.
Údržba zvonkových tabel

se snad konečně rozjede - připravte si prosím, kdo chcete změnit jméno na zvonku a hlaste i jiné závady uvonků na sekretariát BD.
Energetický průkaz budovy

Splnili jsme zákonnou povinnost a máme vystaven Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 78/2013 Sb. Je k dipozici v sekci Dokumenty ke stažení.
Tam také najdete vysvětlení, co jednotlivé údaje na dokumentu znamenají.
Zápis ze schůze Představenstva BD

Kompletní zápis ze schůze představnestva BD ze dne 13. 1. 2015 si můžete jako obvykle přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Mimořádná splátka úvěru

Představenstvo BD upozorňuje členy, kteří budou chtít splatit mimořádnou splátku úvěru, aby včas podali žádost (přes sekretariát).
 • Žádost o předčasné splacení úvěru musí být předána nejpozději do 10. 12. 2014
 • Splátka musí být poukázána na účet družstva nejpozději do 15. 12. 2014
Zápis ze schůze Představenstva BD

Kompletní zápis ze schůze představnestva BD ze dne 11. 11. si můžete jako obvykle přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Zápis z 10. členské schůze BD

Zápis a usnesení ze 10. řádné členské schůze BD ze dne 16. 10. si můžete přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.

Komplexní novela stanov BD bohužel opět nebyla schválena pro nedostatečnou účast.
Patří lodžie do podlahové plochy bytu?

Množí se dotazy, proč nejsou do velikosti podlahové plochy bytové jednotky započítány lodžie a plechové kóje.

Společné části domu jsou definovány zákonem 89/2012 Sb (Nový občanský zákoník), kde je uvedeno:
"Přestože je lodžie užívána výlučně vlastníkem nebo obyvateli bytové jednotky, nenáleží k jednotce, ale jde povinně o společnou část nemovitosti. Stejnému režimu podléhají i sklepy, resp. sklepní koje, garáže nebo garážová stání."

Podrobnější vysvětlení problému najdete v materiálu firmy Systemservis, který byl vyvěšen ve skříňkách a je také k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení (zcela dole).
Patří lodžie do podlahové plochy bytu?

Množí se dotazy, proč nejsou do velikosti podlahové plochy bytové jednotky započítány lodžie a plechové kóje.

Společné části domu jsou definovány zákonem 89/2012 Sb (Nový občanský zákoník), kde je uvedeno:
"Přestože je lodžie užívána výlučně vlastníkem nebo obyvateli bytové jednotky, nenáleží k jednotce, ale jde povinně o společnou část nemovitosti. Stejnému režimu podléhají i sklepy, resp. sklepní koje, garáže nebo garážová stání."

Podrobnější vysvětlení problému najdete v materiálu firmy Systemservis, který byl vyvěšen ve skříňkách a je také k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení (zcela dole).
Pozvánka na 10. řádnou členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 22 odst. 2 Stanov 9. řádnou členskou schůzi.

Datum a místo konání: 16. října 2014, 19:00, velký sál KD Ládví

Program:
 1. Úvod – volba předsedajícího, pracovních komisí a schválení programu
 2. Schválení hospodářského výsledku družstva
 3. Schválení komplexní změny Stanov BD dle předloženého návrhu
 4. Zpráva revizní a kontrolní komise
 5. Diskuze
 6. Závěr – schválení usnesení.
Usnesení předchozí členské schůze bylo některými členy BD z procedurálních důvodů napadeno, proto představenstvo rozhodlo hlasování o novele stanov opakovat. Na schůzi bude přítomen notář, který na řádný průběh schůze dohlédne a sepíše o novelizaci stanov zápis.

Návrh stanov je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení a k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu družstva, od poslední schůze se nezměnil.

Protože změna stanov může být přijata, jen pokud na schůzi budou přítomny nejméně 2/3 členů družstva, žádáme vás o účast na této velmi důležité schůzi.

Pozvánka ke stažení

Uzavření sekretariátu 2. a 6. 10.

Pravidelné úřední hodiny na sekretariátu družstva ve dnech 2. a 6. října 2014 budou zrušeny z důvodu dovolené.
Zrušení diskusního fóra

Diskusní fórum na těchto stránkách bylo používáne jen minimálně, proto představenstvo rozhodlo jej zrušit.
Zápis ze schůze Představenstva BD

Kompletní zápis ze schůze představnestva BD ze dne 16. 9. si můžete jako přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.

Hlavní zprávou je vyhlášení termínu řádné členské schůze na čtvrtek 16. října 2014.
Platnost usnesení předchozí schůze (11. června) byla některými členy družstva z procedurálních důvodů napadena, proto bude hlasování o stanovách provedeno znova a na schůzi bude přítomen notář, který pořídí úřední zápis.
Nové zámky a kliky na vstupních dveřích

Na vstupní dveře ve všech vchodech byly na konci srpna 2014 namontovány nové kliky a elektrické zámky, které budou spolehlivější a odolnější, především při odemykání pomocí čipů.
Po uzavření dveří se zámek vždy automaticky uzavře. Vnější klika je až do přivedení elektrického impulzu volná, neotevírá dveře.

Čip je nutné přiložit (libovolnou stranou) na okénko vedle tlačítek zvonků. Pokud systém čip správně přečte, začne čtečka pískat – během této doby se dá stiskem kliky zámek otevřít a vstoupit do domu.
čtečka čipů
Dálkové otevírání tlačítkem na telefonu v bytě funguje podobně – host během pískání může klikou dveře otevřít.
Otevírání klíčem bude stále možné.
Zevnitř domu klika funguje obvyklým způsobem.
Čipy jsou naprogramovány tak, že každý čip otvírá všechny vchodové dveře – stejně jako klíč.
Oprava chodníků

Oprava chodníku za domem, která by měla také značně omezit zatékání do některých částí přízemí domu a sklepního kolektoru, začne v druhé polovině září a bude trvat cca 6 týdnů.
Zápis ze schůze Představenstva BD

Kompletní zápis ze schůze představnestva BD ze dne 17. 7. si můžete jako obvykle přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé vody bude letos podle informace pražské teplárenské od 10. do 16 srpna 2014

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s.
Pozvánka na 9. řádnou členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 22 odst. 2 Stanov 9. řádnou členskou schůzi.

Datum a místo konání: 11. června 2014, 19:00, průchod mezi vchody 1338/1337

Program:
 1. Úvod – volba předsedajícího, pracovních komisí a schválení programu
 2. Schválení komplexní změny Stanov BD dle předloženého návrhu
 3. Závěr – schválení usnesení.
Návrh stanov je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení a k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu družstva.

Protože změna stanov může být přijata, jen pokud na schůzi budou přítomny nejméně 2/3 členů družstva, žádáme vás o účast na této velmi důležité schůzi.

Pozvánka ke stažení

Hlasovat o stanovách se bude písemnou formou, zápisem ANO/NE do příslušné kolonky v presenční listině. Tento způsob hlasování je ve venkovním protředí spolehlivější.

Neobvyklé místo - přímo v domě - volíme proto, aby to měli opravdu všichni blízko. Schůze bude velmi krátká.
Pozvánka na Náhradní členskou schůzi

V případě, že 9. členská schůze nebude usnášení schopná, svolává představenstvo Bytového družstva Tanvaldská podle čl. 24 odst. 2 Stanov Náhradní členskou schůzi.

Datum a místo konání: 11. června 2014, 20:00, průchod mezi vchody 1338/1337

Program a způsob hlasování bude stejný, jaký je plánován pro 9. členskou schůzi.
Zápis ze schůze Představenstva BD

Představenstvo, pod tlakem nutnosti přijmout změnu stanov podle NOZ, rozhodlo o termínu a programu nové (9.) členské schůze a případné náhradní členské schůze - středa 11. června 2014.

Kompletní zápis si můžete jako obvykle přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Usnesení z 8. členské schůze

8. členská schůze dne 13. května 2014 proběhla, bohužel nízká účast nedovolila projednat a schválit to nejdůležitější - změnu stanov. Nové stanovy, vyhovující novému občanskému zákoníku, musí být přijaty a zaregistrovány na Obchodním rejstříku do poloviny tohoto roku. Proto bude v dohledné době svolána nová schůze, o jejím termínu budete informováni obvyklým způsobem.

Usnesní ze schůze najdete v sekci Dokumenty ke stažení.
Dovolená na sekretariátu BD

Od pondělka 2.6. do pátku 6. 6. 2014 bude sekretaiát BD zavřen a obvyklé úřední hodiny budou zrušeny - paní Rulfová má dovolenou.

Mimořádné a havarijní záležitosti můžete řešit přímo s členy představenstva.
Zápis z 5. schůze Kontrolní a revizní komise

Zápis si můžete přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Pozvánka na 8. řádnou členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 22 odst. 2 Stanov 8. řádnou členskou schůzi.

Datum a místo konání: 13. května 2014, 19:30, sál ZUŠ Tausigova

Program:
 1. Úvod – volba předsedajícího, pracovních komisí a schválení programu
 2. Schválení komplexní změny Stanov BD dle předloženého návrhu
 3. Schválení Domovního řádu dle předloženého návrhu
 4. Schválení záměru na prodej mezivchodového prostoru (1338-1337) pro vestavbu nebytové jednotky
 5. Schválení záměru na prodej zbylých pronajatých bytů s využitím předkupního práva současných nájemníků, pokud nebude do 30 dnů využito, volným prodejem v aukci
 6. Schválení záměru na prodej existujících nebytových jednotek (stánků mezi vchody 1336-1335 a za vchodem 1334) s využitím předkupního práva současných nájemníků, pokud nebude do 30 dnů využito, volným prodejem v aukci
 7. Schválení záměru na opravy chodníků
 8. Informace o stavu a postupu převodu bytů do osobního vlastnictví
 9. Informace o změně Smluv o výkonu funkce podle Zákona o obchodních korporacích
 10. Závěr – schválení usnesení.
Materiály k bodům b. a c. jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení a k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu družstva.

Protože změna stanov může být přijata, jen pokud na schůzi budou přítomny nejméně 2/3 členů družstva, žádáme vás o účast na této velmi důležité schůzi.

Pozvánka ke stažení
Zápis ze schůze Představenstva BD

Představenstvo BD schválilo návrh stanov a domovního řádu, rozhodlo o způsobu opravy výtahu a připravovaločlenskou schůzi, která se bude konat 13. května 2014.

Kompletní zápis si můžete jako obvykle přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Oprava omítek ve 13. NP

Firma T-bro CZ s.r.o zahájila práci na opravách poškozených vnějších omítek na nástavbách (13. NP). Nejdříve budou uvolněné části omítky oklepány, na stavební konstrukce nanesna nová omítka a aby se havárie nemohla opakovat, bude celá atika oplechována (podobně, jako na vedlejších domech).

Kvůli nedostatku prostoru pro lešení musí být podstaná část prací prováděna horolezeckýcm způsobem. Částí prací je odvoz sutě a dalšího odpadu. Všechny práce by měly být dokončeny do 31. května 2014.

Omluvte prosím zvýšnou hlučnost, prašnost a ostatní nepříjmenosti, které sebou stavební činnost přináší, jako např. zábor části plochy kolem domu.

Obr. 10, Obr. 11, Obr. 12
Zápis ze schůze Představenstva BD

Představenstvo BD rozhodlo o zadání opravy omítky na nástavbě (13. NP), která je v havarijním stavu a ohrožuje chodce (viz. obrázky níže), dále o konání řádné členské schůze dne 13. května 2014 a o dalších důležitých záležitostech.

Kompletní zápis si můžete přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Příprava nových stanov

Stanovy všech bytových družstev musí být po zavedení nového občanského zákoníku nejpozději do poloviny roku 2014 upraveny tak, aby byly s ním v souladu. Proto představenstvo BD Tanvaldská připravilo návrh nových stanov a předkládá jej členům BD k připomínkám.

Návrh, vycházející z doporučených („vzorových“) stanov najdete v sekci Dokumenty ke stažení, případně k nahlédnutí v tištěné fromě v sekretariátu BD.

Své připomínky prosím posílejte e-mailem na adresu BD info@tanvaldska.cz nebo v písemné formě předávejte na sekretariát BD (případně do schránky BD).

Uzávěrka připomínek je 15. 4. 2014, poté bude vypracován a stejným způsobem vystaven definitivní návrh. Řádná členská schůze bude svolána na polovinu května 2014 (předběžně - konkrétní termín bude včas oznámen).
Pozor! Padá omítka!

"Podkroví", tedy nástavby - 13. nadzemní podlaží, trpí špatně opravenou omítkou.
Tato část domu nemá obklad a oprava omítky před cca 10 lety zřejmě nebyla kvalitní, omítka je podmáčená a loupe se. 16. března poškozené omítce pomohl silný vítr a kdyby někdo šel po chodníku za domem, mohl by přijít k úrazu.
Byla povolána stavební firma, aby udělala odhad komplexní opravy této omítky.

Obrázky se otevřou v novém okně: Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 4.
Referendum8

V sobotu dvanáctého dubna 2014 proběhne v Praze 8 referendum o hernách, které vyhlásila Městká část Prahy 8. Bude položena tato otázka:

„Souhlasíte, aby městská část Praha 8, z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, učinila veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. § 50, odst. 3, zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to na celém jejím území?“ ANO/NE.

Podrobnosti jsou zveřejněny na webu radnice MČ Praha 8 nebo na specializovaném webu Referendum8.

Budou otevřeny obvyklé volební místnosti - pro nás v OŠ Chabařovická.

Nepodceňte prosím účast a přijďte vyjádřit svůj názor na herny - referendum je platné jen od účasti 35 % oprávněných voličů (zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu).
Praha 8 bez hazardu

je název petice, která požaduje vyhlášení místního referenda k provozování hazardních her a zejména výherních automatů v Praze 8.

Znění budoucí otázky navrhované k rozhodnutí v místním referendu na MČ Praze 8 je:
„Požadujete, aby Městská část Praha 8 učinila veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, a to na celém svém území?" ANO/NE

Informace o přípravném výboru a další podrobnosti k celé problematice najdete na webu 8bezhazardu.cz

Představenstvo BD Tanvaldská tuto petici podporuje a žádá vás - členy družstva o připojení se. Podpisové archy jsou k dispozici v kanceláři družstva. Je nutné sebrat do 30. dubna 2014 více než 10 000 podpisů.
Revize plynu

Od výměny plynového rozvodu v domě už uplynuly 3 roky, proto je nutné provést jeho revizi.

Aby to bylo co nejednodušší pro vás - uživatele bytů, proběhne revize současně s výměnou vodoměrů (přesněji ve stejném termínu - plynař nemusí přijít zároveň s instalatéry, ale ve stejném dopoledni či odpolední).
Výměna vodoměrů

Vodoměry na teplou i studenou vodu už mají prošlou kalibraci a proto musí být vyměněny. Montáž bude provádět firma Byttherm s.r.o ve dnech od 3. do 5. března 2014

Harmonogram prací

VchodDatumČas
1339/1Pondělí 3. 3. 2014dopoledne 08:00 - 12:00
1338/3Pondělí 3. 3. 2014odpoledne 13:00 - 17:00
1337/5Úterý 4. 3. 2014dopoledne 08:00 - 12:00
1336/7Úterý 4. 3. 2014odpoledne 13:00 - 17:00
1335/9Středa 5. 3. 2014dopoledne 08:00 - 12:00
1334/11Středa 5. 3. 2014odpoledne 13:00 - 17:00
 • Práce budou provádět tři instalatéři, budou najednou dělat celé patro.
 • Montáž bude postupovat shora (od 11 patra) dolů, jeden byt by měl být hotov (podle velikosti) přibližně za 20 minut. Příchod montérů do konkrétního bytu nelze určit přesněji!
 • Zpřístupněte prosím instalační šachtu (zpravidla za záchodem).
 • V bytě musí být přítomen uživatel - člen družstva nebo jeho zástupce, je potřeba podepsat protokol o výměně.
 • Pokud nemůžete ze závažných důvodů svou přítomnost zajistit, kontaktujte prosím představenstvo DB, pokusíme se najít řešení.

Nové vodoměry budou vybaveny k dálkovému odečtu - podrobnosti o použité technologii (katalogový list).
Otevření sekretariátu družstva

Od pondělí 3. února 2014 je v provozu nová kancelář (sekretariát) BD vedle vchodu 1338. Převážnou většinu členských záležitostí (hlášení změn, závady, informace) tam vyřídíte s paní Rulfovou v rozšířených úředních hodinách.:

Pondělídopoledne 10:00 - 12:00
Čtvrtekodpoledne 17:00 - 19:00

Nová kancelář BD
Převod bytů do osobního vlastnictví

Ve středu 22. ledna 2014 proběhla schůzka s poradcem, který zajišťuje převod bytů z BD Tanvaldská do osobního vlastnictví.

S ohledem na změny zákonů a zahlcení Katastrálního úřadu bylo konstatováno, že nejbližší reálný termín zpracování a podání všech Prohlášení vlastníka na zápis do katastru je konec března. Zároveň bude probíhat příprava smluv, které budou podepsány ihned po zápisu bytových jednotek do katastru.
Zápis ze schůze Představenstva BD

Představenstvo BD rozhodlo o několika důležitých záložitostech. Z nich ty hlavní jsou zřízení trvalého pracovního místa včetně s tím souvisejícího rozšíření úřednich hodin a instalace nových vodoměrů s dálkovým odečtem, která proběhne začátkem března 2014.

Kompletní zápis si můžete přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Výzva k převzetí komor

Členové družstva, kteří jste nedostali klíč od nové komory (a kteří nemáte komory "zděné" ve 2. nebo 9. patře), vyzvedněte si prosím klíč v úředních hodinách v kanceláři družstva.
Členové představenstva, kteří klíče roznášeli, vás nezastihli doma.
Na základě usnesení, které přijala členská schůze, budou komory k bytům přiděleny (a započítány do rozpisu úhrad) bez ohledu na fyzické převzetí klíčů.
Zápis ze III. schůze Kontrolní a revizní komise

Zápis si můžete přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Jak nám vítr "zacvičil" se střechou

V prosinci roku 2013 silný vítr podebral krytinu na severozápadní straně střechy (nad vchodem 1339) a odtrhnul ji od podkladu.
Základní oprava proběhla 30. prosince - střešní fölie musela být připevněna několika řadami kotev (celkem jich bylo 720!), také plechová atika na západní straně střechy musela být připevněna kotvami. Později se ukázalo, že střecha ještě na několika místech protéká a tak oprava bude pokračovat.
Podle odborníků je provedení střechny chybné (pro tento druh krytiny je předepsán jiný způsob montáže, zejména provedení přechodu mezi vodorovnou a svislou částí střechy je nevhodné), takže se ještě máme na co těšit.

Obrázky se otevřou v novém okně: Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 4, Obr. 5.
Výzva

Představenstvo BD Tanvaldská vyzývá osobu, která využívá komoru č. 2 (vlevo od dveří) v průchodu vchodu 1335 směr 1336 (2 patro), aby ji neprodleně uvolnila.
Pokud tak dotyčný neučiní do 20. 12. 2013, bude komora otevřena, vyklizena a veškeré zde uložené předměty budou vyvezeny na skládku.

Zveřejněno 11. 12. 2013

Představenstvo BD Tanvaldská
Rozúčtování nákladů na teplo

Do sekce Dokumenty ke stažení byly umístěny materiály, popisující způsob rozúčtování nákladů na teplo a další související informace.
Zde také najdete popis nainstalovaného měřiče Siemens WHE552, ve kterém najdete význam čísel, zobrazovaných na jeho displeji.
Zápis ze II. schůze Kontrolní a revizní komise

Zápis si můžete přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Pokyny k montáži Rozdělovačů topných nákladů

Montáž bude provádět firma BYTTHERM spol. s r.o. ve dnech od 18. do 20. listopadu 2013

Předběžný harmonogram

VchodDatumČas
1339/1Pondělí 18. 11. 2013dopoledne 08:00 - 12:30
1338/3Pondělí 18. 11. 2013odpoledne 13:30 - 18:00
1337/5Úterý 19. 11. 2013dopoledne 08:00 - 12:30
1336/7Úterý 19. 11. 2013odpoledne 13:30 - 18:00
1335/9Středa 20. 11. 2013dopoledne 08:00 - 12:30
1334/11Středa 20. 11. 2013odpoledne 13:30 - 18:00
 • Montáž bude postupovat shora (od 11 patra) dolů, jeden byt by měl být hotov (podle velikosti) přibližně za 15 minut. Příchod montérů do konkrétního bytu nelze určit přesněji!
 • Prosíme, vypněte topení nejméně hodinu před předpokládaným příchodem motérů, aby vychladlo. Radiátorů je nutné se při montáži dotýkat!
 • Doporučujeme přikrýt část podlahy pod radiátorem např. kartónem, zejména, máte-li koberec.
 • Montéři obrousí dvě malá místa na radiátoru od laku, nabodují na ně svorníky a na svorníky našroubují měřič.
 • V bytě musí být přítomen majitel - člen družstva nebo zplnomocněný zástupce, je potřeba podepsat protokol o zavedení.
 • Pokud nemůžete ze závažných důvodů svou přítomnost zajistit, kontaktujte prosím představenstvo DB, pokusíme se najít řešení.

Případné změny budou uveřejněny zde na webu a na domovních nástěnkách - sledujte je prosím.

Podrobnosti o použité technologii (katalogový list).
Členská schůze

Představenstvo družstva se rozhodlo svolat řádnou členskou schůzi na čtvrtek 21. listopadu 2013 do sálu ZUŠ Tausigova.
Pozvánka bude distribuována všem členum družstva do schránek s předstihem podle stanov. Návrh programu je v Zápisu se schůze představenstva, který najdete v sekci Dokumenty ke stažení.
Výběr firmy pro měření odebraného tepla v bytech

Představenstvo družstva dostalo celkem 4 nabídky na instalaci měřícího systému a souvisejích služeb. Z předložených nabídek vybralo firmu BYTTHERM spol. s r.o. na základě dlouhodobě nejnižších nákladů.
Nově instalovaná čidla budou elektronická a odečet se bude provádět dálkově (z chodby domu), nebude tedy nutné zajišťovat přístup do bytu.
Popis technologie najdete v tomto katalogovém listě.
Zápis z I. schůze Kontrolní a revizní komise

Zápis si můžete přečíst v sekci Dokumenty ke stažení.
Měření odebraného tepla v bytech

Představenstvo družstva hledá dodavatele na nový systém měření odebraného tepla v bytech. Na nové radiátory není možné vrátit staré indikátory (trubičky) - můžete je předat k likvidaci v úředních hodinách představenstva (každé úterý od 18 do 19 hodin - kancelář vedle vchodu 1336).
Poměrové rozúčtování (40% nákladů na teplo) za tento rok bude provedeno na základě loňského měření plochy bytu (opraveno).
Vyklizení kočárkáren

Žádáme všechny členy družstva, aby nejpozději do 20 září 2013 odstranili věci, které mají uloženy v kočárkárnách. Můžete pro tento účel využít kontejner, který bude toho dne přistaven. Budou tam probíhat stavební úpravy a adaptace.
Co tam zbyde, může být zlikvidováno bez náhrady!
Hlídání domu

Byla obnovena smlouva BD s bezpečnostní agenturou, která už v minulosti prováděla noční kontroly domu. Strážní budou procházet domem nepravidelně mezi 22 a 5 hodinou, budou kontrolovat schodiště i vnitřní průchody.
Výměna vchodových rozváděčů

Nové rozváděče

Tato výměna je plně v režii Pražské energetické a Družstvo ji neiniciovalo ani nefinacuje. Na tuto přestavbu bude pravděpodobně navazovat i výměna přívodních kabelů, termín nám bohužel nebyl oznámen.